βολβοκώδη

βολβοκώδη
(volvox ehrl). Γένος χλωροφυκών της οικογένειας των βολβοκοειδών, που αποτελείται από είδη που ζουν κατά αποικίες. Το κυριότερο είδος είναι ο χρυσός,που συναντάται την περίοδο του καλοκαιριού μέσα σε υγρούς λάκκους και σε δεξαμενές. Τα β. αποτελούνται από κύτταρα, που ενώνονται σε μεγάλο αριθμό για να σχηματίσουν κροσσωτές αποικίες. Κάθε κύτταρο έχει δύο δονούμενες βλεφαρίδες, έναν μεγάλο χλωροπλάστη και ένα μικρό κόκκινο σωμάτιο στη βάση των βλεφαρίδων.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • κοινόβιος — α, ο (AM κοινόβιος, ον) 1. αυτός που ζει από κοινού με άλλους 2. το ουδ. ως ουσ. το κοινόβιο(ν) α) εκκλ. το μοναστήρι στο οποίο διαμένουν πολλοί μοναχοί οι οποίοι ακολουθούν κοινή λατρεία, έχουν κοινή κατοικία και διατροφή και διοικούνται από… …   Dictionary of Greek

  • πρωτοκοκκώδη — (protococcales). Oνομάζονται και χλωροκοκκώδη. Χλωρόφυτα: Αποτελούν παράλληλη σειρά με τα βολβοκώδη, είναι όμως ακίνητα και μόνο την περίοδο του πολλαπλασιασμού παρουσιάζουν ζωοσπόρια με 2 μαστίγια. Σε ορισμένα μόνο γένη παρατηρείται εγγενής… …   Dictionary of Greek

  • σφαιρέλ(λ)α — η, Ν. βοτ. γένος χλωροφυκών τής τάξης βολβοκώδη που περιλαμβάνει μονοκυτταρικά είδη με κινητά μαστιγοφόρα κύτταρα. [ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. sphaerella < σφαῖρα + λατ. κατάλ. ella] …   Dictionary of Greek

  • φύκη — Χλωροφυλλούχα φυτά, που ζουν στα γλυκά, υφάλμυρα ή θαλάσσια νερά και δεν έχουν άνθη, ρίζες, φύλλα και βλαστούς με τη γνωστή, χαρακτηριστική μορφή. Υπάγονται στα θαλλόφυτα (κρυπτόγαμα). Υπάρχουν φ. γιγάντια, των οποίων ο βλαστόμορφος θαλλός αποκτά …   Dictionary of Greek

  • χλαμυδομοναδώδη — τα, Ν βοτ. άλλη ονομασία τών χλωροφυλλούχων μονοκύτταρων οργανισμών βολβοκώδη. [ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. νεολατ. chlamydomonales] …   Dictionary of Greek

  • χλωρογόνιο — το, Ν βοτ. γένος μονοκύτταρων μαστιγοφόρων οργανισμών τής τάξης χλωροφυκών βολβοκώδη. [ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. νεολατ. chlorogonium] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”